ΘΕΟΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ Η ΚΑΙ ΠΑΤΗΡ;

      Πού το ασυμβίβαστον ;

 

Με αφορμή, επερωτήσεις σε επίπεδο λογισμών κρυφών, που θέτει ο κάθε άνθρωπος στα φυλλοκάρδια του –«ο εν κρυπτώ της καρδίας άνθρωπος»–, επιχειρούμε να σκιαγραφήσουμε τους προβληματισμούς

 που ανακύπτουν ως προς την διττή ονομασία, αλλά και τις πράξεις που απορρέουν από αυτήν, ως Θεού Παντοκράτορα και ως Θεού Πατέρα. Διλήμματα, τα οποία είναι δυνατόν να απαντηθούν με τη διαβεβαίωση –ας μην το αντιπαρερχόμεθα «ότι εγώ μεθ΄ υμών ειμί πάσας τας ημέρας της ζωής  υμών». Γένοιτο !
Περισσότερα...